สารพันปัญหา
1. คำถาม :ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิดพลาดในกรณีดังต่อไปนี้ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน,ชื่อ - สกุล,คำนำหน้า ต้องดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
 
  1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
  2. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
  3. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องได้ที่ 

ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
โทรศัพท์  :02-666-7018,02-666-7019 , 02-666-7021,02-666-7023
ภายในวันที่  
4 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

2. คำถาม :กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่ 
คำตอบ :ผู้ที่กรอกใบสมัครฯ ผิดพลาดในกรณีอื่นๆ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขให้ เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วนตามข้อ 1. ในวันสอบข้อเขียน
3. คำถาม :เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด
คำตอบ : ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ทางเว็บไซต์ https://dgr.job.thai.com/
4. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึง เมื่อไร
คำตอบ : ให้ผู้สมัครนำแบบฟอร์มการชําระเงิน ไปชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบดังกล่าว โดยสามารถชำระเงินได้ 3 วิธี คือ
      (1) การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยสามารถชำระเงินได้ ตั้งแต่ 13 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2562  ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วย
      (2) การชำระเงินผ่านตู้ เอทีเอ็ม (ATM) ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย โดยให้ผู้สมัครคลิกชำระเงินผ่าน (ATM) พิมพ์คู่มือการชำระเงินผ่าน (ATM) และนำไปทำรายการชำระเงินได้ที่ตู้ เอทีเอ็ม (ATM) ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย โดยสามารถชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2562 ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ปิดรับชำระเงิน และให้เก็บ Slip ไว้เป็นหลักฐาน
      (3) การชำระเงินทางระบบอินเทอร์เน็ต ผ่าน Internet Payment (KTB Online หรือ net bank) และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ โดยสามารถชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2562 ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ปิดรับชำระเงิน และให้พิมพ์หน้ายืนยันการชำระเงินจากเว็บไซต์เก็บไว้เป็นหลักฐาน
การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ การชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบวันสุดท้าย คือวันที่ 
4 มิถุนายน 2562
5. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัคร เท่าไร
คำตอบ : ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ จํานวน 330 บาท ซึ่งประกอบด้วย 
(1) ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน 300 บาท 
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จํานวน 30 บาท 
ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนดเลขประจํา ตัวสอบ ตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมสอบ
6. คำถาม :สามารถพิมพ์ใบสมัครได้เมื่อไร
คำตอบ : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ ภายในวันที่ ภายในวันที่  7 มิถุนายน 2562 ทางเว็บไซต์ https://dgr.thaijobjob.com/
7. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเมื่อไร
คำตอบ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะให้ทราบ ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และทาง http://www.dgr.go.th หรือที่ https://dgr.thaijobjob.com/ สอบถามรายละเอียด โทร. 0 2299 3923 , 3975 , 3919 เท่านั้น
8. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โทรศัพท์: 02-666-7018,02-666-7019 , 02-666-7021,02-666-7023
9. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.