ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งวิศวกร ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งนักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และตำแหน่งนายข่างเครื่องกล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รายชื่อรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งวิศวกร ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งนักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และตำแหน่งนายข่างเครื่องกล

ประกาศ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง บัญชีรายชื่่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งช่างเจาะบ่อบาดาล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง บัญชีรายชื่่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งช่างเจาะบ่อบาดาล
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งวิศวกร ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งนักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล ตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งนายช่างเทคนิค
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งวิศวกร ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งนักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล ตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งนายช่างเทคนิค
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งช่างเจาะบ่อบาดาล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งช่างเจาะบ่อบาดาล
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งช่างเจาะบ่อบาดาล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งช่างเจาะบ่อบาดาล
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งวิศวกร ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งนักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และตำแหน่งช่างเจาะบ่อบาดาล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งวิศวกร ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งนักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และตำแหน่งช่างเจาะบ่อบาดาล 
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งวิศวกร ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งนักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และตำแหน่งช่างเจาะบ่อบาดาล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งวิศวกร ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งนักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และตำแหน่งช่างเจาะบ่อบาดาล 

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งวิศวกร ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งนักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และตำแหน่งช่างเจาะบ่อบาดาล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งวิศวกร ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งนักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนายช่างเทคนิค  และตำแหน่งช่างเจาะบ่อบาดาล
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งวิศวกร ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งนักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล ตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งนายช่างเทคนิค
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งวิศวกร ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งนักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล ตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งนายช่างเทคนิค
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำหน่งช่างเจาะบ่อบาดาล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำหน่งช่างเจาะบ่อบาดาล
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งวิศวกรตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ตำแหน่งนักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาลตำแหน่งนิติกรและตำแหน่งนายช่างเทคนิค
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งวิศวกรตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ตำแหน่งนักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาลตำแหน่งนิติกรและตำแหน่งนายช่างเทคนิค
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งช่างเจาะบ่อบาดาล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งช่างเจาะบ่อบาดาล
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งช่างเจาะบ่อบาดาล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งช่างเจาะบ่อบาดาล
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
าวน์โหลด  หนังสือรับรองปฏิบัติงาน ตำแหน่งช่างเจาะบ่อบาดาล