ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ส่วนกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๑ (อุบลราชธานี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (ส่วนกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๔ (ขอนแก่น))
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๕ (นครราชสีมา))
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๖ (ตรัง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินเละบัญชี (สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๖ (ตรัง)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แนบท้ายประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 กำหนดวัน เวลา และสถานที่รายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ส่วนกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๑ (อุบลราชธานี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (ส่วนกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๔ (ขอนแก่น))
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๕ (นครราชสีมา))
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๖ (ตรัง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินเละบัญชี (สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๖ (ตรัง)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย 1
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย 2
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ