ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารหมายเลข 1 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารหมายเลข 2 กำหนดการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ในตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารหมายเลข 1 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารหมายเลข 2 กำหนดการรายงานตัว
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารหมายเลข 1 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารหมายเลข 2 กำหนดการสอบสัมภาษณ์
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งช่างเจาะบ่อบาดาล และตำแหน่งพนักงานพัฒนาน้ำบาดาล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งช่างเจาะบ่อบาดาล และตำแหน่งพนักงานพัฒนาน้ำบาดาล

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารหมายเลข 1 (ช่างเจาะบ่อบาดาล)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารหมายเลข 2 (พนักงานพัฒนาน้ำบาดาล)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารหมายเลข 3 (กำหนดการรายงานตัว)
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบปฏิบัติ และเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งช่างเจาะบ่อบาดาล และตำแหน่งพนักงานพัฒนาน้ำบาดาล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบปฏิบัติ และเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งช่างเจาะบ่อบาดาล และตำแหน่งพนักงานพัฒนาน้ำบาดาล
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารหมายเลข 1 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สอบข้อเขียน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารหมายเลข 2 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (สอบข้อเขียน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารหมายเลข 3 ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (สอบข้อเขียน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารหมายเลข 4 ตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง (สอบข้อเขียน)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบฯ (สอบข้อเขียน)
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบปฏิบัติ) และเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบปฏิบัติ) และเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารหมายเลข 1 ช่างเจาะบ่อบาดาล (สอบปฏิบัติ)(สอบสัมภาษณ์)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารหมายเลข 2 พนักงานพัฒนาน้ำบาดาล (สอบปฏิบัติ)(สอบสัมภาษณ์)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งช่างเจาะบ่อบาดาล และตำแหน่งพนักงานพัฒนาน้ำบาดาล
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งช่างเจาะบ่อบาดาล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งพนักงานพัฒนาน้ำบาดาล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน